Strona główna

Kieleckie Towarzystwo Rowerowe KIGARI  –  organizacja, zasady funkcjonowania

Kieleckie Towarzystwo Rowerowe „Kigari” (KTR „Kigari”) powołano do życia 27 września 2019 r. z inicjatywy osób związanych ze Świętokrzyskim Klubem Turystów Kolarzy “Kigari” (ŚKTK „Kigari”). KTR „Kigari” powstało w miejsce ŚKTK „‚Kigari’, którego działalność formalnie została zawieszona w kwietniu 2019 r. z powodów organizacyjnych. Komitet założycielski KTR „Kigari” – Ania Durlik, Mieczysław Sobielga oraz Andrzej Wągrowski. Towarzystwo Rowerowe zainaugurowało swoją aktywność wycieczką do Życin w dniach 19-20 października 2019 r.

Nazwa Towarzystwa

Pierwszy człon nazwy KTR „Kigari”, czyli “Towarzystwo Rowerowe” –  ma za zadanie podkreślić prywatny, nieformalny charakter więzi między osobami oraz główny rodzaj wspólnie realizowanych przedsięwzięć, którymi jest turystyka rowerowa. Z powyższego wynika, że nazwa własna “Towarzystwo Rowerowe” jest etymologicznie związana z pojęciem “towarzystwo” w sensie socjologicznym, tym samym nie jest “towarzystwem” w sensie instytucjonalno-prawnym.

Drugi człon, czyli “Kigari”, jest synonimem wieloletniej tradycji, z której wywodzi się oraz czerpie Towarzystwo Rowerowe. Więcej informacji o historii ŚKTK „Kigari” zamieszczono w zakładce „Nasze korzenie”

Status Towarzystwa

Kieleckie Towarzystwo Rowerowe „Kigari” jest gronem osób znajomych, będących ze sobą w kontakcie na gruncie prywatnym, głównie z okazji wycieczek rowerowych. Innymi słowy Kieleckie Towarzystwo Rowerowe „Kigari” skupia ludzi, którzy mają ochotę by wspólnie spędzać czas podczas wycieczek rowerowych. Zatem należeć do Towarzystwa Rowerowego znaczy być akceptowanym w grupie. Tym samym prawa i obowiązki osób z Towarzystwa regulują dobre obyczaje.

Struktura Towarzystwa – Nagrody i wyróżnienia

Towarzystwo tworzą osoby uczestniczące we wspólnych przedsięwzięciach związanych głównie z turystyką rowerową, w tym liderzy, czyli osoby zapewniające obsługę organizacyjną oraz merytoryczną realizowanych przedsięwzięć. Liderów nikt nie wybiera. Są nimi te osoby, które chcą być aktywne na rzecz reszty Towarzystwa. Wykaz Liderów publikowany jest w dorocznym sprawozdaniu rocznicowym Towarzystwa. Towarzystwo przyznaje również tytuł Lidera Honorowego oraz doroczną nagrodę „Srebrnego Jaja” za szczególną aktywność na rzecz osób z Towarzystwa. Sylwetki Liderów Honorowych są prezentowane w zakładce „Nasze Korzenie”.

Z uwagi na nieformalny charakter, KTR „Kigari’ nie posiada zarządu, prezesa, członków czy jakichkolwiek instytucjonalnych struktur formalnych, których funkcjonowanie jest uregulowane prawnie. Stąd, jak już wspomniano, relacje miedzy osobami z Towarzystwa są oparte o normy zwyczajowe i w konsekwencji mają towarzyski charakter.

Regulamin przyznawania nagrody “Srebrnego Jaja” – Kieleckie Towarzystwo Rowerowe “Kigari”

1 Nagroda “Srebrnego Jaja”, obok tytułu Lidera Honorowego KTR “Kigari”, to najwyższe rangą wyróżnienie przyznawane w KTR “Kigari”osobom fizycznym za zasługi dla Towarzystwa.

2 Jajo w wielu kulturach jest symbolem odradzającego sie życia, tym samym nawiązuje do historii powstania Towarzystwa Rowerowego, które odrodziło się w nowej formie po rozwiązaniu ŚKTK “Kigari”. Poza tym jest zdrowym źródłem energii zalecanym rowerzystom przez dietetyków.

3 Nagrodę “Srebrnego Jaja” ustanowiono 26.09.2020 r., czyli w przeddzień pierwszej rocznicy powstania KTR “Kigari”, z inicjatywy Redakcji Strony Internetowej Towarzystwa.

4 Nagrodę przyznaje Redakcja Strony Internetowej stanowiąca Kapitułę Nagrody “Srebrnego Jaja”.

5 Nagroda jest wręczana corocznie maksimum trzem osobom* w niedzielę najbliższą daty 27 września. Termin ten może ulegać zmianie ze względu na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających jej wręczenie w regulaminowym czasie. Wykaz nagrodzonych wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody, publikowany jest w sprawozdaniu z tego wydarzenia.

* W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się w danym roku zwiększenie puli nagród do czterech. Jednak w cyklu trzyletnim liczba nagród nie może przekroczyć 9-ciu. [I cykl 2020- 2022, II cykl 2023-25, itd.]

6 Nagroda może być przyznawana wielokrotnie tej samej osobie.

7 Nagroda posiada fizyczną postać jaja gotowanego 8 minut, klasy L, typu 0, czyli pochodzącego od czarnej nioski hodowanej w tradycyjnym gospodarstwie, paszą z upraw ekologicznych, bez antybiotyków oraz innych leków, zapakowanego w folię aluminiową. Jajo nie może być starsze niż trzy dni. Zaleca się aby osoba nagrodzona spożyła nagrodę w dniu jej przyznania, bez dodatków ew. z majonezem kieleckim lub musztardą tejże firmy, wspierając tym samym lokalnych producentów. Jeśli np. z uzasadnionych względów nagrodzony nie może skonsumować nagrody, może ją podarować innej osobie.

8 Funkcje społeczno – zdrowotne nagrody: funkcja motywująca do aktywności na rzecz towarzystwa oraz propagowanie nabiału jako źródła zdrowej rowerowej energii.

Opr. Kapituła nagrody.

Kielce 29.09.2020 r.

Finanse Towarzystwa

Z natury rzeczy w KTR „Kigari’ nie pobiera się składek członkowskich. Przedsięwzięcia, które tego wymagają, są finansowane we własnym zakresie przez osoby biorące w nich udział. Dotyczy to także ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW) czy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania wspólnych przedsięwzięć.

Strona Internetowa Towarzystwa

Na stronie zamieszcza się ogłoszenia, relacje i fotorelacje z wydarzeń realizowanych w ramach Towarzystwa oraz prowadzony jest Słownik zawierający neologizmy wytworzone w Towarzystwie – opublikowany w zakładce Silva Rerum z datą 12.10. 2020 r. Stronę internetową Kieleckiego Towarzystwa Roweroweo „Kigari” prowadzą: Jola oraz Mieczysław Sobielga, we współpracy z osobami identyfikującymi się z Towarzystwem.

Motto Towarzystwa

Jeśli na rower, to w dobrym towarzystwie!”

Opracowanie: Mieczysław Sobielga